Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ medisen.pl
§1. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami
  powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony
  internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie
  internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w Koncie Klienta lub
  zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających
  oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym
  czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i
  odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 4. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią
  oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a
  jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy,
  zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 5. W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez
  Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci
  Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w
  wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox,
  Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a
  także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty
  elektronicznej.
 6. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez
  Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz
  transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem
  telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.
  §2. Rejestracja konta w sklepie
 7. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje
  zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez
  Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.
 8. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest
  udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in.
  zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.
 9. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i
  bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i
  wysłanie do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest
  udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.
 10. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego
  jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie
  opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i
  dotyczących Klienta danych lub informacji.
 11. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie
  jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z
  Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 12. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie
  jego właściwego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża
  zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach
  marketingowych przez Sprzedawcę.
 13. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej,
  mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę
  informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Klienta.
  Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej
  chwili.
 14. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy
  użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.
 15. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a
  następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 16. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta
  Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w
  dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez
  wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy,
  np. poprzez wiadomość e-mail lub list.
  §3. Podstawowe funkcjonalności sklepu
 17. Sprzedawca udostępnia Klientom następujące podstawowe
  funkcjonalności Sklepu:
 18. udostępnienie formularza kontaktowego,
 19. udostępnienie wyszukiwarki Towarów,
 20. udostępnienie oferty reklamowej Towaru w mediach
  społecznościowych.
 21. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy
  uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a
  następnie nadać wiadomość do Sprzedawcy. Sprzedawca udzieli
  odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Sklepu,
  telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie
  wiadomości e-mail.
 22. Aby wyszukać Towary w Sklepie, należy wprowadzić w obszarze
  wyszukiwarki Sklepu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić.
  Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Sklepu przy
  użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo,
  funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania
  zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
 23. Aby skorzystać z funkcjonalności udostępnienia oferty reklamowej
  Towaru w mediach społecznościowych, należy użyć przycisków
  przypisanych do tych mediów, opublikowanych w obszarze oferty
  reklamowej Towaru. W celu skorzystania z tej funkcjonalności,
  wymagane jest posiadanie konta użytkownika w wybranych
  mediach społecznościowych.
  §4. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu
 24. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony
  internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę,
  przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień
  Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji
  zamówienia.
 25. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta
  Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako
  Klient zalogowany.
 26. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta
  Klienta, wybiera sposób składania zamówienia:
 27. przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane.
  Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego
  użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 28. z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient
  przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 29. przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient
  przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 30. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient wprowadza lub
  wybiera:
 31. informacje rozliczeniowe,
 32. informacje o dostawie, zawierające sposób i adres
  Dostarczenia,
 33. metodę płatności.
 34. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez
  wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za
  zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w
  szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
 35. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego
  przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy
  przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w
  zamówieniu.
 36. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie
  właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż
  zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 37. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do
  momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez
  Sprzedawcę.
 38. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie,
  anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę
  adresu Dostarczenia.
 39. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości
  przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją
  powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą
  telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić
  odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje
  modyfikacji zamówienia:
 40. odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co
  skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
 41. dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na
  część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której
  Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje
  przeliczeniem wartości zamówienia.
 42. Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z
  zastrzeżeniem zmiany, o której stanowi pkt powyższy poczytuje się
  za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu
  zawarcia umowy Sprzedaży.
 43. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje
  poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta
  zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży,
  a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia,
  w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W
  przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić
  Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze
  wskazaniem poprawnych danych.
 44. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z
  przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży,
  złożonej przez Klienta.
  §5. Sprzedaż
 45. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży
  Towarów na odległość.
 46. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy
  do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz
  zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy
  ceny Towarów.
 47. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii
  promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny
  Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania
  zapasu Towarów podlegających promocji.
 48. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do
  Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
 49. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia
  przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
 50. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.
 51. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku
  zmiany zamówienia przez Klienta.
 52. Wydanie Towarów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika, w
  Dni robocze pod adres podany przez Klienta.
 53. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod
  Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są
  opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich
  informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
 54. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu
  zapłaty przez Klienta.
 55. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich
  Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie
  wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 56. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy
  przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 57. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za
  pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka
  została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.
 58. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo
  żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.
  §6. Płatności
 59. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie
  cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej
  Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.
 60. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze
  są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość
  podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia
  Towaru i wybranej formy płatności.
 61. Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru ponosi Klient.
 62. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed
  złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia
  Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary
  wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami
  pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.
 63. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
 64. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu
  świadczonych Usług Sprzedaży:
 65. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika,
 66. przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o
  numerze: 83 1140 2004 0000 3702 7914 1925,
 67. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24,
  obsługiwanego przez DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w
  Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisaną do
  Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
  numerem KRS: 0000306513, NIP: 7811733852 oraz REGON:
  634509164.
 68. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Towaru.
 69. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
 70. w chwili wydania Towaru – w przypadku wyboru metody
  płatności gotówką,
 71. w terminie 7 dni – w przypadku wyboru metody płatności
  przelewem tradycyjnym,
 72. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody
  płatności przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
 73. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie
  później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w
  przypadku:
 74. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
 75. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia
  opłaconego przed realizacją,
 76. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem
  reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie
  powszechnie obowiązujących przepisów.
 77. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu
  płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji,
  chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się
  dla niego z żadnymi kosztami.
 78. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez
  Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient
  wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły
  sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  §7. Newsletter
 79. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie
  Sprzedawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod
  adres poczty elektronicznej Klienta.
 80. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola
  aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym
  formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę na stronie
  internetowej Sklepu.
 81. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest
  podanie adresu e-mail Klienta. Podanie tych danych jest
  dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i
  zawarcia umowy w jej przedmiocie.
 82. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez
  zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient może
  dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego
  danych osobowych w celach marketingowych przez Sprzedawcę.
 83. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej,
  mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę
  informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Klienta.
  Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej
  chwili.
 84. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Sprzedawcy
  następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego
  pośrednictwem.
 85. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas
  nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zapisu
  Klienta na listę newslettera.
 86. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może
  zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy
  użyciu między innymi: funkcjonalności Sklepu lub wypisania z
  subskrypcji przy użyciu linku dezaktywującego, znajdującego się w
  obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie
  oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. w
  wiadomości e-mail lub liście.
  §8. Gwarancje
 87. Towary mogą być objęte gwarancją Sprzedawcy, producenta lub
  dystrybutora.
 88. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia
  gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia
  Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w
  tym oświadczeniu.
 89. Wraz z Towarem objętym gwarancją, Sprzedawca wydaje Klientowi
  dokument gwarancyjny.
  §9. Reklamacje
 90. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi lub gwarancji, w
  przypadku jej udzielenia.
 91. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do
  reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających
  z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem
  Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania
  przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do
  wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem
  zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od
  dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających
  z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.
 92. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi
  przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających
  z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie
  wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 93. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane listem
  lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny
  Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór
  stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 94. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się
  zamieszczenie:
 95. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu
  odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z
  nią związanej,
 96. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży
  zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej
  okoliczności,
 97. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
 98. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w
  celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest
  obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres
  Sprzedawcy, na jego koszt. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub
  sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru byłoby nadmienię
  utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar
  Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 99. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu:
 100. rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,
 101. ewentualnej gwarancji, w terminie określonym w warunkach
  gwarancyjnych.
 102. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia
  otrzymanej reklamacji:
 103. z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w
  zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego
  metody wniesienia reklamacji,
 104. z tytułu ewentualnej gwarancji w sposób określony w
  warunkach gwarancyjnych.
 105. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który
  po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta,
  Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
 106. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi
  nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo
  przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
 107. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do
  Klientów niebędących Konsumentami.
  §10. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
 108. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń:
 109. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
  umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za
  pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i
  Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
 110. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
  sprawie polubownego zakończenia sporu między
  Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora
  Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość
  można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony
  Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
 111. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika
  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
  statutowych należy ochrona konsumentów,
 112. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy
  internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z
  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
  524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego
  systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
  rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 113. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady
  dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na
  stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 114. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z
  pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz
  szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie
  internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.
  §11. Odstąpienie od umowy
 115. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14
  dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm
  wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy,
  stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 116. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w
  odniesieniu do umowy Sprzedaży Towaru nieprefabrykowanego,
  wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 117. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy,
  składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi
  załącznik do Regulaminu.
 118. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w
  którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić
  Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez
  Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru
  przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w
  przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze
  Towar.
 119. Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania Towaru na swój koszt,
  gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać Towaru w
  zwykły sposób pocztą, a jednocześnie Towar został Dostarczony
  Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili
  zawarcia umowy Sprzedaży.
 120. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości
  Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób
  wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
  funkcjonowania Towaru.
 121. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
  Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  §12. Przetwarzanie danych oraz plików cookies
 122. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez
  Sprzedawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i
  plików cookies Sklepu.
 123. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce
  prywatności i plików cookies Sklepu.
  §13. Warunki licencyjne
 124. Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu
  nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w
  celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem
  niniejszych warunków.
 125. Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep,
  kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące
  do obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez
  Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to
  również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty
  lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług,
  stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
  Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych
  do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani
  uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie
  rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów
  lub Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych
  praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 126. Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów,
  obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i
  odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu
  i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za
  pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie
  przez siebie wybranym.
 127. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać
  utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów
  pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać
  informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą
  pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach
  naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub
  normy etyczne i moralne.
 128. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i
  niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i
  powiązanych z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne
  prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.
 129. Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze
  lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej,
  nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i
  niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na
  następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony
  internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia
  telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia
  telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z
  zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią
  punkty powyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania ze
  Sklepu.
 130. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do
  Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:
 131. bezprawnych,
 132. mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,
 133. naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób
  trzecich,
 134. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub
  naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści
  pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków
  lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do
  rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
 135. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści,
  które naruszają postanowienia Regulaminu.
  §14. Obowiązywanie i zmiana regulaminu
 136. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego
  opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 137. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów
  prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z
  powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących
  świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
 138. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści
  na stronie internetowej Sklepu.
 139. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed
  datą jego zmiany.
 140. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze
  strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia
  obowiązywania jego nowego brzmienia.
 141. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie
  Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas
  nieoznaczony.
  §15. Postanowienia końcowe
 142. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami
  zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 143. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 144. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz
  nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w
  stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
 145. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz
  nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów
  niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami
  technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za
  pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
 146. korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.
 147. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu
  pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub
  Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez
  przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego
  rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby
  Sprzedawcy.
 148. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do
  Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej
  Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego
  dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania
  umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią
  związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 149. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani
  ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z
  przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 150. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku
  niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie
  obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 151. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne
  albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i
  skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast
  nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać
  będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co
  by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.
  §16. Definicje użyte w regulaminie
  Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem
  dni ustawowo wolnych od pracy.
  Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego
  przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem
  Przewoźnika.
  Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do
  czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych
  w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie
  obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela
  ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
  posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa
  powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera
  ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.
  Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta
  za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
  Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu
  niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością
  gospodarczą lub zawodową.
  Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie
  zamówień Towarów przez Klienta.
  Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we
  współpracy ze Sprzedawcą.
  Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi
  świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz
  Klientów, za pośrednictwem Sklepu.
  Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony
  internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: medisen.pl.
  Sprzedawca to Jan Gabryś, prowadzący działalność gospodarczą pod
  firmą P.U.H Janex Jan Gabryś, z siedzibą w Kobyla Góra (63-507) przy
  Parzynow 41 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o
  Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod
  numerem NIP 6221404437 oraz REGON 251514204, będący
  usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą
  można się skontaktować pod numerem telefonu: 511 706 815 oraz przy
  użyciu adresu e-mail: sklep@medisen.pl.
  Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę
  na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do
  przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz
  zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy
  oznaczonej ceny.
  Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w
  celu Sprzedaży.
  Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na
  podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu.
  Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu
  zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności
  stron.
  INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA
  ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
  Będąc Konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy zawartej w
  naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z
  zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa
  odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po
  upływie 14 dni od dnia:
 152. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba
  trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w
  posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do
  przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży lub umowy o
  dzieło będące rzeczą ruchomą),
 153. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.
  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali
  Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu
  prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od
  umowy.
  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo
  poinformować nas: P.U.H Janex Jan Gabryś, Parzynow 41, 63-507
  Kobyla Góra, e-mail: sklep@medisen.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu
  od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
  przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza
  odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza
  znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą
  elektroniczną w ramach Sklepu.
  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu
  wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia
  rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego
  przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
  dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku
  nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o
  Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów
  płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji,
  chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w
  każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym
  zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu
  otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub
  przekazać nam rzecz pod adres P.U.H Janex Jan Gabryś, Parzynow 41,
  63-507 Kobyla Góra, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14
  dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od
  niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz
  przed upływem terminu 14 dni.
  Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty
  zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać
  w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść
  bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana
  jest maksymalnie na kwotę około 100,00 PLN.
  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające
  z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa
  lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy,
  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
  wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci
  odstąpienia od umowy)
  Adresat: P.U.H Janex Jan Gabryś, Parzynow 41, 63-507 Kobyla Góra |
  sklep@medisen.pl
  Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu
  od umowy sprzedaży następujących rzeczy()umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej
  usługi(): Data zawarcia umowy()/odbioru(): Imię i nazwisko konsumenta(-ów): Adres konsumenta(-ów): Podpis konsumenta(-ów): (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data: () Niepotrzebne skreślić.
  FORMULARZ REKLAMACYJNY
  (formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia
  reklamacji z tytułu rękojmi)
  Adresat: P.U.H Janex Jan Gabryś, Parzynow 41, 63-507 Kobyla Góra
  Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:
  Adres Klienta:
  Nr telefonu Klienta:
  Adres e-mail Klienta:
  Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na
  reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:
  adres pocztowy:
  adres e-mail:
  Reklamacja dotyczy:
  umowy sprzedaży z dnia __ towaru:
  umowy o świadczenie innej usługi:
  inne:
  Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:
  Opis problemu:
  Żądanie reklamacji:
  usunięcie wady towaru lub usługi
  wymiana towaru na wolny od wad
  obniżenie ceny towaru
  odstąpienie od umowy
  Sprzedawca informuje, że:
  Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim
  przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania towaru przy
  zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie
  reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać
  dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta.
  Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne
  towaru niezależnie od uprawnień wynikających z ewentualnej
  gwarancji.
  Podpis składającego: